יום חמישי, 19 בנובמבר 2015

עוד טענות על ניגוד עניינים של עו"ד אופיר לב...בבית משפט השלום                                                                                                    ת"ת 32793-02-15
בפתח תקווה                                                                                        
התובעת:       במרום הפקות 2004 בע"מ
                     באמצעות משרד עו"ד נ. קוריס ושות'
      מרח' שפע טל 6, תל – אביב 67013
            טל': 077-7060058,  פקס: 077-7060059
                         - נ  ג  ד  -
          הנתבעים:               1. גבי גלולה
                                          2. אופיר לב
                      ע"י ב"כ עוה"ד אופיר לב
                      מרח' הרב קוק 80, הרצליה
                      טל:09-7415737, פקס:09-7446661

תגובה לבקשת דחייה על הסף שהוגשה ללא תצהיר ושלא כדין

בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את בקשת הדחייה על הסף שהוגשה ללא תצהיר תומך ובניגוד לדין ולחייב את המבקש, עו"ד אופיר לב, בהוצאות ריאליות, כדלקמן:

ברשלנותו הפנה המבקש רק לתקנה 91 לתקנות סדרי הדין האזרחי, התשמ"ד 1984, אשר כלל לא עוסקת בדחיית תביעה על הסף כפי שביקש, אלא רק במחיקת עניינים מבישים כאמור בתקנה, וראי לעניין זה את סעיף 1 השני של בקשת המבקש אשר מתנוסס בעמוד השלישי של הבקשה- מייד לאחר סעיף 9 לבקשת המבקש.

"פיתרון ענייני של כל מחלוקת לגופה הוא לעולם עדיף על פני פיתרון דיוני פורמאלי"
ע"א 50/89 ליטן נ' אילתא, פ"ד מה(4) 18.
פתח דבר
1.       ביום 19.10.2015 נתן בית המשפט הנכבד החלטה לפיה "כתב תביעה בסדר דין מהיר יוגש על ידי התובעת ובו פירוט עסקת היסוד עם חברת במרום וזאת בנוסף להסכם הפשרה".
2.       בכדי שהיריעה המלאה של הסכסוך, הן הפרת עסקת היסוד והן הפר הסדר הפשרה יוכלו להתברר בפני בית המשפט אשר הגדיר לתובעת כי עליה לכלול את טענותיה הן טענותיה וראיותיה לעניין עסקת היסוד והן את טענותיה וראיותיה לעניין הסכם הפשרה המופר, נאלצה התובעת להגיש את כתב התביעה שהוגש לפי החלטת בית המשפט, ובו טענות, נספחים וראיות, בין היתר לכך שהנתבע 2 התחייב בפרסומיו לשלם עבור הנתבע 1 את החוב נשוא התיק, מה גם שכתב התביעה מלמד על גרם הפרת חוזה שביצע הנתבע 2 באמצעות פרסומים באינטרנט, תכתובות חריגות ופעולות שונות שאינן יכולות להיחשב כפעולות סבירות של עו"ד ואשר יש בהן בכדי להביא לחיוב הנתבע 2 בסכום התביעה.
3.       יודגש, שממילא אין בהחלטת בית המשפט שום איסור לעניין הטענות בכתב התביעה או דרך ניסחו, כאשר בית המשפט הנכבד בסך הכל ביקש לאפשר לצדדים לכלול את טענותיהם כך שהדיון המשפטי יוכל לעסוק במחלוקות האמיתיות.
4.       ממילא, על הדיון המשפטי וגדר כתבי הטענות להיות כאלו המכסים את מלוא טענות הצדדים במחלוקת ולאחר שהנתבע התרשל ולא כלל בהתנגדות שהגיש שום התייחסות הגנתית להסכם הפשרה המאוחר ששימש את בסיס התביעה המקורית, עשה בית המשפט הנכבד חסד עם הנתבע ואיפשר לנתבע להגיש כתב הגנה מתוקן- לאחר שיוגש כתב תביעה מתוקן המתייחס גם לטענות ההגנה שכלל לא היו רלוונטיות לכתב התביעה המקורי.
5.       ממילא גם, יש לדחות את הבקשה לדחייה על הסף מאחר והוגשה ללא תצהיר, כפי החובה הקבועה בתקנה 241 לתקנות סדר הדין, התשמ"ד 1984 ועל כן יש לדחות את הבקשה בכל מקרה.
6.       הבקשה לדחייה על הסף גם, הוגשה כאמור בה רק בשם המשיב 1 מר גבי גלולה וממילא אין האמור בבקשה כלל נוגע למבקש שכביכול הגיש את הבקשה.
7.       ניכר, כי את הוצאות הבקשה המיותרת לדחייה על הסף יש להשית על הנתבע 2 בתיק ולא על הנתבע 1 בתיק, שכן הנתבע 2 עשה שימוש בנתבע 1 כ'מגן אנושי', ניצל את מעמדו ואת האמון שניתן בו בתפקידו כעורך דין והגיש בקשה בשם הנתבע 1, למרות שאין לנתבע 1 אינטרס להגיש בקשה מהסוג שהוגשה על ידי הנתבע 2 בשמו של הנתבע 1 ולהיפך- ככל שאכן יוכח שהנתבע 2 התחייב לשלם את חובו של הנתבע 1 כאמור בפרסומים שצורפו בין הנספחים של כתב התביעה- הרי שהאינטרס הברור של הנתבע 1 הינו שהנתבע 2 יהיה גם הוא בעל דין בתיק ושבית המשפט מראש יחייב את הנתבע 2 לשלם את החוב שבתיק, יחד או במקום הנתבע 1.
8.       הנתבע 2 טוען בלהט בבקשתו, כי ב"כ המשיבה "התבלבל" לעניין תפקידיו של עורך הדין אך ניכר מכתב התביעה שבתיק שהמבקש הוא זה שהתבלבל לגבי תפקידיו של עו"ד, ולא ב"כ המשיבה.
9.       הנתבע 2 אף מתעלם מהעובדה שבעניינו אף מתנהל נגדו כבר למעלה משנה הליך פלילי בפני בית המשפט השלום ברמלה, כאמור בין נספחי כתב התביעה המתוקן.
10.   הנתבע 2 אף עשה דין לעצמו ובבקשה שהגיש כלל לא ציין את בעלי הדין הנכונים בתיק וזאת בניסיון להטעות את בית המשפט הנכבד.
הטיעון המשפטי
11.   המבקש לא הפנה את בית המשפט הנכבד למקור הסמכות לדחיית תביעה על הסף, כאשר סמכות לדחיית תביעה על הסף קמה לבית המשפט הנכבד רק מכוחה של תקנה 101 לתקנות סדרי הדין, אשר בעניינו לא התקיים אף אחד מהתנאים בתקנה 101 לעיל.
12.   כך למשל, המבקש אף אינו טוען שבית המשפט הנכבד מחוסר סמכות לדון בתביעה נגדו ואף אינו טוען שקיים מעשה בי דין בעניינו.
13.   המבקש מתעלם לחלוטין מהדין ומההלכות הקשורים לדחיית תובענות על הסף, כאשר ההלכה מבית המשפט העליון ידועה וברורה, וקובעת כי:"מחיקת תובענה או דחייתה על הסף הן בגדר אמצעים, הננקטים בלית ברירה, די בכך שקיימת אפשרות, אפילו קלושה, שעל פי העובדות המהוות את עילת התביעה יזכה התובע בסעד שהוא מבקש, כדי שהתביעה לא תמחק בעודה באיבה. פיתרון ענייני של כל מחלוקת לגופה הוא לעולם עדיף על פני פיתרון דיוני פורמאלי"
 ראי א. גורן,"סוגיות בסדר דין אזרחי", בעמוד 159.
ראי גם ההפניות שם אל ע"א 693/83, ע"א 35/83, ע"א 50/89.
14.   ברור מטענות הצדדים, כי בית המשפט קבע שכתבי הטענות יתוקנו בכדי שהצדדים כולם יוכלו לפרוס את טענותיהם וראיותיהם וכי בקשת המבקש נועדה אך ורק בכדי לפגוע בניהול הליך בצורה עניינית והוגנת לגבי כלל המחלוקות.
15.   למרות שבקשת המבקש כאמור בכותרתה הינה לדחיית התביעה, הרי שהטיעון המשפטי היחיד שהעלה המבקש הנו לעניין מחיקת כתבי טענות או חלקים מהם כאמור בתקנה 91 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד 1984, אשר ממילא אינה מקנה לבית המשפט סמכות לדחיית תביעה.
16.   המבקש טוען בסתמיות בס' 9 לבקשתו, כאילו כתב התביעה משתלח בו בצורה בוטה למרות שהמבקש אינו מפנה לאמירה ספציפית היכולה להיחשב בוטה וממילא אין כתב התביעה מנוסח בצורה בלתי סבירה.
17.   אין צורך להרחיב, כי נדירים עוד יותר המקרים בהם בית המשפט הנכבד אכן מחק את טענותיהם של הצדדים לפי תקנה 91 וממילא בקשה לפי תקנה 91 יש להגיש רק לאחר פנייה לצד שכנגד וכאשר הבקשה חייבת להכיל את הציטוטים הספציפיים שיש בהם לטענת המבקש משום "עניינים מבישים".
18.   בעניינו, אין ספק שכתב התביעה המתוקן מנוסח בצורה מכובדת ומכבדת ואין בעובדה שהמבקש אינו אוהב את הטענות הענייניות כלפיו משום סיוע לטענתו שיש לדחות את התביעה לאור שהיא כוללת לטענתו "עניין מביש"- אף מבלי שהמבקש הפנה לאותו עניין מביש...
המחלוקות הנכונה בכתבי הטענות
19.   בית המשפט הנכבד נוכח בעצמו, כי מחדליהם של הנתבעים הביאו לכך שהוגשה בתיק התנגדות לביצוע תביעה בסכום קצוב בקשר עם הסכם הפשר שהופר- אך מבלי שהטענות בהתנגדות שהוגשה יכולות להוות הגנה מפני התביעה המקורית.
20.   לאור שההתנגדות שהוגשה בתיק לא יכלה להראות שום הגנה מפני התביעה ומאחר וב"כ התובע הסכים לפנים משורת הדין לתקן את כתבי הטענות כך שיוכל להתקיים דיון ענייני במחלוקות, הרי שבית המשפט הנכבד הורה על תיקון כתבי הטענות, כך שהצדדים כולם יוכלו לתקן את טענותיהם ולהתאימם לצורך דיון ענייני וממצה.
21.   בית המשפט הנכבד אף חייב את התובעת להתייחס בכתב התביעה מתוקן לטענות שכלל לא קשורות לכתב התביעה המקורי ובפועל בכדי שהתובעת תוכל לפעול כהוראת בית המשפט, לא נותר לתובעת אלא לכלול את הנתבע 2, אשר כתב התביעה והנספחים בכתב התביעה מלמדים עד כמה מדובר בבעל דין נחוץ.
22.   כך למשל, סעיפים 4-6 לכתב התביעה המתוקן (והנספחים המוכיחים טענות אלו) קובעים, כי:הנתבע 2 (להלן: "אופיר לב") הנו מחד חבר לשכת עורכי הדין, אשר מעל בתפקידו ותחת מתן שירותים משפטיים וייצוג משפטי בחר לפעול מאידך בצורה אגרסיבית ובלתי חוקית כנגד התובעת עד שהדברים הגיעו בין היתר לכדי ביצוע עוולת גרם הפרת חוזה, רשלנות, עשיית עושר ולא במשפט, הפרת חובה חקוקה, גזל, תיאור כוזב, הטעיה ועוד עוולות נוספות אשר כפי שיפורט מצדיקות ואף מחייבות את צירופו כנתבע בתביעה, לצורך בירור טענות הצדדים.
בית המשפט הנכבד יווכח שהמדובר כאן במקרה קיצוני ובפעולות חריגות של הנתבע 2, המצדיקות את בירור התביעה גם נגד עו"ד אופיר לב.
ייאמר כבר עתה, שכאמור בנספחים התחייב אופיר לב אף בכתב לשלם את חובו של גלולה באמצעות צדק נוגה באמצעותה הוא פועל, ככל שבית המשפט יחייבו בתשלום התביעה.
23.   ממשיך כתב התביעה ומראה בסעיפים 30-69 יחד עם הנספחים אליהם מפנה כתב התביעה, כי הנתבע 2 בין היתר גם הפר חוזה ישיר מול התובעת בהקשר לתביעה שלפנינו, ובין היתר במילים אלו:
"הנתבע 2, עו"ד אופיר לב הינו עורך דין צעיר, אשר עד לאחרונה עסק כסוחר במוצרי קוסמות ואשר מנהל התובעת רומה על ידו בעסקי מוצרי הקוסמות.
במסגרת עסקי מוצרי הקוסמות של עו"ד אופיר לב, מכר עו"ד אופיר לב מוצרי קוסמות דיגיטאליים אותם סיפק באמצעות המייל ובכל זאת גבה עבורם דמי משלוח מופרזים.
מאחר ומנהל התובעת חש מרומה מההטעיה של עו"ד לב, פנה אליו מנהל התובעת בהתראה טרם נקיטת הליכי תביעה ייצוגית בהתאם לחוק תביעות ייצוגיות.
לאור מכתבו של מנהל הנתבעת לעו"ד לב החל עו"ד לב במסע נקם מחוסר רסן נגד מנהל התובעת וחברות שבבעלותו, ואף נגד באי כוחו השונים ושותפיה העסקיים.
כך למשל, הקים עו"ד לב קבוצות פייסבוק רבות ובהן הבטחות מהבטחות שונות למחיקת חובות כלפי התובעת.
עו"ד אופיר לב אף שידל בצורה גסה את גולשי הפייסבוק לשכור את שירותיו כעורך דין.
עו"ד אופיר לב אף שידל בצורה גסה את גולשי הפייסבוק, להצהיר הצהרות כזב שונות, להגיש תצהירי כזב לרשויות השונות ובין היתר אף להגיש תצהירי כזב בתמיכה לתלונות סרק, נגד באי כוח התובעת.
התובעת פנתה אל עו"ד אופיר לב במכתב התראה אשר לאחריו התחייב אופיר לב לתקן את דרכו ואף הציע לתובעת לסחור עימו בלקוחותיו וחלוק עם התובעת בהכנסותיה.
לאחר שעו"ד אופיר לב התחייב כאמור, הפר עו"ד לב את התחייבויותיו והסתבר שהוא אף הקצין את התנהלותו ופנה לפרסם בכל רחבי האינטרנט ואף באתר האינטרנט האישי שלו, כזבים ותיאורי סרק אודות התובעת ואודות מנהליה לצד שידול אגרסיבי לשכירת שירותיו.
כבר עתה ברור, שאופיר לב לא פעל בעניינו כעורך דין סביר אשר קיבל פנייה מלקוח ונטל את הייצוג של הלקוח וכבר עתה ברור שעו"ד אופיר לב פעל בצורה אגרסיבית לשדל לקוחות פוטנציאליים, עד אשר עבר את הגבול של עריכת הדין והפך להיות גרם הפרת חוזה בין התובעת לחייביה.
עו"ד אופיר לב בעניינו למשל, אינו משמש בתפקיד הנועד לעו"ד ומלבד שהעבירות הרבות (לכאורה) על כללי האתיקה, הרי שנראה שפועלו של עו"ד אופיר לב הופך להיות עיקר העיסוק בתיק.
ברור, שמחד רשאי עו"ד לייעץ בחינם באינטרנט ומאידך רשאי עו"ד ליטול ייצוג של לקוח הפונה באינטרנט אך ניכר שעו"ד אופיר לב לקח את מעשיו צעדים ספורים יותר מדי קדימה כאמור, כאשר על גבי קבוצת הפייסבוק שהקים אף פיזר  הנחיות שונות שבהם שידול לקוח אסור ושידול אסור להצהיר דבר מרמה בפני הרשויות השונות ולרבות בית המשפט הנכבד.
המשיך עו"ד אופיר לב ואף שם מודעה ממומנת בגוגל, כך שעו"ד אופיר לב הציע תשלום לגוגל בכדי שבכל פעם שגולש יחפש את שמה של התובעת ו/או של באי כוחה, תופיע מודעה מממומנת המקשרת אל פרטיו של עו"ד אופיר לב.
בכדי להשלים את המהלך, הכין עו"ד אופיר לב פורמטים של תצהירים כאמור, עליהם החתים את לקוחותיו ואותם הגיש לרשויות השונות וביניהן ללשכת עורכי הדין ולמשטרת ישראל.
אכן, מעלליו של עו"ד אופיר לב והצורה האגרסיבית בה שידל וגייס מצהירי כזב הובילו לבדיקה של הרשויות (לשכת עורכי הדין ומשטרת ישראל)- אשר בסופה התגלו שידולי הכזב בפורמט של עו"ד אופיר לב וממילא נגנזו כל הטענות כנגד התובעת ובאי כוחה.
נזכיר, שלפחות לכאורה, עו"ד אופיר לב אף קיבל לידיו במרמה את היוזר והסיסמא של המייל של בא כוח התובעת ואף לאחר שייצג את בא כוח התובעת בעצמו החל לפעול נגד בא הכוח ולקוחו לשעבר- במלוא המרץ.
ייאמר גם, שנכון ליום הגשת התביעה כאן הרי ששרירה ועומדת ומתבררת גם בקשה לחוות דעת בעניין ניגוד העניינים של עו"ד אופיר לב בפני לשכת עורכי הדין- ממשיך עו"ד אופיר לב ועושה שימוש במרמה ביוזר ובסיסמא של ב"כ התובעת בכתובת המייל שלו וממשיך לגייס בצורה אגרסיבית לקוחות פוטנציאליים אותם הוא משדל בצורה גסה לשכור את שירותיו ולהצהיר דברי כזב- ולא רק.
עו"ד אופיר לב, כנאחז בקרנות המזבח, אינו עסוק בסוגיות המשפטיות ו/או העובדתיות שמעלה התיק שבפנינו (או תיקים אחרים), אלא שעו"ד אופיר לב באמצעות לקוחותיו (שחלקם תמימים), מגיש כתבי בי דין שכלל אינם עוסקים במחלוקות המשפטיות וכל כולם עמוסים לעייפה הכפשות ורכילויות כוזבות כנגד התובעת וכנגד באי כוחה.
במקרה שלפנינו ניכר מאוד לעין, שעומס ההכפשות בהתנגדות שהוגשה לכתב התביעה המקורי, כלל אינה רלוונטית למחלוקות בתיק והתנגדות הפורמט שהגיש לב אינה מראה שום הגנה מפני התביעה שהוגשה ממילא בגין הסכם שנכרת רק לאחר כל הטענות שבהתנגדות שהגיש.
ייאמר עוד, שבאמצעות מעשיו שאינם עולים בקנה אחד עם תפקדו של עורך דין אף הצליח עו"ד אופיר לב לפי הצהרותיו בתיקים אחרים לשדל ולגייס "מאות רבות" של לקוחות דוגמת מר גלולה, המשמשים ככלי בידיו.
לא מיותר לציין גם, כי אפילו שותפו של עו"ד אופיר לב לניהול קבוצת הפייסבוק כאמור הלין על ניגוד העניינים של עו"ד אופיר לב, כאשר בין היתר הלין על כך שעו"ד אופיר לב מחק מקבוצת הפייסבוק את הודעתו של התובע כאן בדבר ביטול דרישות תשלום במקרים מסויימים- אף ללא צורך בפנייה לערכאות.


לא מיותר לציין עוד, שאפילו עו"ד לב עצמו הבין את ניגוד העניינים בו הוא שרוי, אך מתוך תאוות בצע החליט להמשיך במלוא המרץ ולפעול בניגוד עניינים, גם בתיק שבפנינו.
לא מיותר לציין במסגרת התביעה, שעו"ד לב אף עשה כל שלאל ידו על מנת לפגוע בתובעת גם באמצעות פניות לשותפיה העסקיים ולבאי כוחה השונים, באיומים ובמניפולציות שונות, עד שבין היתר הוגשה נגדו גם קובלנה פלילית המתנהלת בימים אלו בפני בית משפט השלום ברמלה.
הפסיקה כבר הכירה, באחריותו בנזיקין של עו"ד של הצד שכנגד כלפי בעל הדין ונראה שבמקרה שלפנינו לא יכולה להיות מחלוקת שעו"ד אופיר לב הפר את חובותיו כנגד בעל הדין שכנגד ופעל בצורה בלתי סבירה.
עו"ד אופיר לב הפר חובה חקוקה כנגד התובעת, בין היתר בהפרת כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), תשמ"ו-1986, ובעיקר כלל 10,14,16, 19,21, 23,24,25,26, 33,34.
מבלי לגרוע מרשלנותו של עו"ד אופיר לב ואחריותו כלפי התובעת בדיני הנזיקין, הרי שעו"ד אופיר לב גם התחייב בצורה חוזית כלפי התובעת וכלפי מנהלה כאמור בתכתובות בין הצדדים והפר את התחייבויותיו כלפיה.
ייאמר עוד, שעו"ד אופיר לב אף ארגן הפגנה מול משרדו של בא כוח התובעת ואף הגיע בעצמו להפגין, תוך שעודד לפחות שניים להטריד את בא כוח התובעת, כאמור בפרסומים שפורסמו ומנגד בפסק הדין שניתן בעניין חנן צוריאלי ובעניין נוסף (בדלתיים סגורות).
הפרת התחייבויותיו של אופיר לב כלפי התובעת וכן הפרת הסכם הפשרה וגרם הפרת הסכם הפשרה
לאחר שמר גלולה חתם על הסכם הפשרה, פנה אליו אופיר לב באמצעות פרסום אגרסיבי ומשדל והבטיח לו שמול תשלום כספים לכיסו, יוכל לב לבטל את התחייבותו כאמור בהסכם הפשרה וזאת ללא העלאת טיעונים משפטיים ותוך הסתפקות בשימוש במידע שקיבל על ידי ב"כ התובעת שהיה לקוחו של לב בעבר.
בנוסף התחייב לב בפני גלולה ובכדי לגרום להפרת החוזה עם התובעת, כי על ידי הכפשת התובעת בתקשורת ובפני בית המשפט הנכבד, יוכל גלולה להתחמק מתשלום חובו.
עו"ד לב אף ידע, כי הוא אינו עורך דין רגיל בעניינו ואף היה ידוע לעו"ד לב שבידיו מסמכים שונים שקיבל תוך הצגת מצגי שווא מבא כוח התובעת.
עו"ד אופיר לב ידע, כי מוטלות עליו חובות תום לב והגינות כלפי התובעת אך הוא הפר חובות אלו, בין היתר בהכפשת התובעת, בפרסומים נגד התובעת ובהדרכת חייבים כיצד להתחמק מחובם מול התובעת.
עו"ד אופיר לב פעל בצורה בלתי סבירה, כאשר מחד התחייב להימנע מלהדריך חייבים הכיצד להתחמק מחובם ובכך זכה באמונה של התובעת ומאידך הפר את התחייבותה ועשה שימוש במסמכים ובמידע שנמסרו לו לאור מצגי השווא שהציג.
עו"ד לב ידע, שהוא עצמו הפר את התחייבותו החוזית כלפי התובעת וכלפי מנהלה (חוזה לטובת צד שלישי), כך שעו"ד אופיר לב התחייב כלפי התובעת שלא יטול ייצוג כנגדה בתיקים בהם לחייבים יש חוב כלפי התובעת.עו"ד לב אף הפר מול התובעת את ההסכם הישיר מולה, שכן במסגרת ההסכמים הישירים בין התובעת לבין עו"ד לב כאמור בהתכתבויות שצורפו התחייב עו"ד אופיר לב להמליץ לחייבים וביניהם גלולה ברשת האינטרנט ובפייסבוק, לשלם את החובות שבהם הם חייבים.
כך למשל, במסגרת התחייביותיו כלפי התובעת התחייב לב שלא לפרסם קריאות לחייבים שלא לשלם את חובם ואף התחייב להפנות אל התובעת כל טענה של חייב בעניין חובו ו/או חלק מחובו- אך בכל מקרה הופרה התחייבותו של עו"ד אופיר לב "שלא לפעול נגד התובעת".
מסתבר, שעו"ד אופיר לב באמצעות מצגי שווא, מרמה, הפרת חובה חקוקה, הטעיה, תיאור כוזב ועוד, מנע את קיומו של הסדר הפשרה בין הצדדים כאן באופן המצדיק את חיובו שלו בסכום ההסכם שהופר.
יוצא, שבמעשיו ומחדליו של עו"ד אופיר לב הביא אופיר לב את מר גלולה להפר את ההסכם עם התובעת, תוך שידע שמעשיו והצהרותיו יביאו להפרת ההסכם על ידי גלולה ואף תוך כוונת זדון שכך יקרה.
אכן, לאור מעשיו של אופיר לב הפר גלולה את הסכם הפשרה בין הצדדים ולא שילם את יתרת חובו לתובעת.
מעשיו ומחדליו של עו"ד אופיר לב גרמו לתובעת לנזקי ממון, לא שולמו לה הכספים המגיעים לה לאור הסכם הפשרה והיא אף נדרשה ועדיין נדרשת לנזקים ולהשחתת משאבים נוספים, לאור מעשיו של עו"ד אופיר לב.
עו"ד אופיר לב גם, הקים עמותה בשם צדק נוגה ופרסם התחייבות לשלם את חובם של חייבים שישכרו את שירותיו ושבכל זאת יצטרכו לשלם את חובם לאחר הדיון המשפטי."

סוף דבר
24.   בהתאם לאמור לעיל, הרי שלא יכולה להיות מחלוקת שכתב התביעה שבתיק מכיל רק את הטענות הנדרשות לצורך בחינת המחלוקות האמתיות ומתן הכרעות בהן, ואין כתב התביעה מכיל עניינים שלא יהיה נכון לדון בהם במסגרת התביעה.
25.   ניכר גם, שדיון ענייני בטענות הצדדים יהיה גם במקרה שלפנינו עדיף על פני היטפלויות פרוצדוראליות מיותרות, בהן מנסה המבקש להיאחז בכל כוחו.
26.   ברור גם, שטענתו של המבקש (ס' 8 לבקשה), שיאלץ לשכור עורך דין שייצג אותו לאור הטענות נגדו כאמור בכתב התביעה, אינן יכולות לסייע למבקש, כאשר בכל תיק משפטי נאלץ הנתבע אם רצונו בכך- לשכור לעצמו עו"ד מייצג.
27.   בהתאם לאמור לעיל, בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את בקשת המבקש לדחייה על הסף ולחייבו בהוצאות ריאליות בגין בקשת הסרק שהגיש.

                                                                  ____________________________
                                                                                          נועם קוריס, עו"ד
                                                                                               ב"כ המשיבה